Praktiske oplysninger

Du er altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde hvor vi vurderer din sag.

Ved opstart af sagen skal du aflevere en kopi af dit pas eller kørekort samt sundhedskort –
dette for at overholde hvidvasklovens regler.

Du vil ved sagens opstart modtage en ordrebekræftelse,
hvoraf vilkårene for sagens behandling fremgår.

Vi afregner en sag med udgangspunkt i arbejdets omfang, ansvaret forbundet med rådgivningen,
kompleksiteten i sagen, det opnåede resultat samt den tid der forbruges på sagen.

Hvis det kan lade sig gøre vil du allerede ved sagens opstart,
modtage et skøn over de forventede omkostninger ved at føre sagen.
Det er dog ikke altid at det kan lade sig gøre at fremkomme med dette skøn.

Du må påregne at der vil blive anmodet om modtagelse af a conto omkostninger og -salær ved sagens opstart,
ligesom yderligere a conto betalinger vil kunne finde sted.

Betalingsbestemmelser: netto 14 dage efter fakturadato.
Ved forsinket betaling pålægges renter efter rentelovens regler.

Vi undersøger altid om du kan få hel eller delvis omkostningsmæssig dækning.
Dette gør vi ved at søge retshjælpsdækning eller fri proces i de situationer hvor det er relevant.

Advokatfirmaet Svend O. Hansen er et enkeltmandsfirma med advokat Per Nykjær som ansvarlig indehaver.

Advokatfirmaet Svend O. Hansen har klientbankkonti i Danske Bank og Dragsholm Sparekasse.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer.
Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti,
herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom,
hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsagelig ikke-erhvervsmæssige formål.
Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat,
og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.
Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokatfirmaet Svend O. Hansen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns-
og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.
Herudover gælder de advokatetiske regler.
De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet,
kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Svend O. Hansen,
kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Generelt:
Alle advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark.
Advokaten er en del af Advokatsamfundet.
Advokaten anvender ikke klausuler om lovvalg og/eller værneting.
Advokaten har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.
Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed uanset hvor advokatvirksomheden udøves.
Firmaets ansvarsforsikringsselskab er:
Tryg Forsikring
Klausdalsbrovej 601,
2750 Ballerup.

Betalingsbetingelser: Betales senest 14 dage fra fakturadato.
Ved betaling efter denne dato beregnes renter iht. rentelovens bestemmelser.